VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

001/INO/02 - verze 02.

I.Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: Podmínky) upravují smluvní vztah mezi Vámi a společností INOMENTORS s.r.o., IČO: 09830286, se sídlem Valdštejnovo náměstí 114, Staré Město, 506 01 Jičín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 46958 (dále jen „my“) při poskytování služeb v oblasti mentoringu, osobního rozvoje, koučinku, meditací a alternativních postupů (dále jen „Služby“).

1.2 Vy jste fyzická osoba, která v souladu s těmito Podmínkami čerpá nebo objednává Službu telefonicky, prostřednictvím on-line rezervačního systému, nebo osobně, případně v doprovodu svého zákonného zástupce (zákonných zástupců). Vy nebo Váš zákonný zástupce (zákonní zástupci) jste osobou s plnou způsobilostí k právním úkonům (dále jako „Vy“)

1.3 Nejsme zdravotnické zařízení, neposkytujeme zdravotnické ani sociální služby, Služby nenahrazují činnost lékaře a nenahrazují lékařskou péči. Služby nejsou hrazeny pojišťovnou. Veškeré zdravotní problémy je nutné konzultovat s příslušným lékařem v jeho oboru. Přípravky, které Vám mohou být doporučeny, jsou výlučně doplňky stravy, nepatří mezi léčiva a léčiva nenahrazují.

1.4 Vy se okamžikem učinění objednávky a/nebo započetím užívání Služby zavazujete, že budete Službu užívat v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a našimi pokyny a zavazujete se dodržovat tyto Podmínky.

II. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1 Před objednáním nebo zahájením poskytování Služby jste povinni seznámit se s těmito Podmínkami. Pokud by pro Vás bylo některé z ustanovení těchto Podmínek nejasné či nesrozumitelné, můžete nás kontaktovat telefonicky nebo emailem za účelem odstranění těchto nejasností. Objednáním nebo zahájením poskytování Služby se zavazujete dodržovat tyto Podmínky.

2.2 Pro úvodní konzultaci budete objednáni na konkrétní čas ke konkrétnímu Mentorovi, který Vás při úvodní konzultaci seznámí se Službami, kterou nabízíme. Objednávku lze provést osobně, telefonicky, emailem, nebo pomocí on-line registrace na webových stránkách (dále „Objednávka“). Úvodní konzultace je zdarma.

2.3 Na úvodní konzultaci - za předpokladu, že budete chtít využít našich nabízených Služeb – budou vyžadovány následující osobní údaje: Vaše jméno a příjmení, mobilní telefon nebo emailová adresa, datum narození, případně Vaše kontaktní adresa pro doručování. Tyto osobní údaje potřebujeme pro řádné poskytování Služeb. Pokud se po úvodní konzultaci rozhodnete, že žádnou z námi nabízených Služeb nevyužijete, nebudeme žádné Vaše osobní údaje vyžadovat.

2.4 Po úvodní konzultaci Vám bude doporučen specialista v dané oblasti – Profi mentor, který Vás v dané oblasti bude po celou dobu provázet. Zároveň Vám bude předán záznam z úvodní schůzky včetně kontaktu a představení Profi mentora. Objednávku na konzultaci k Profi mentorovi je možno učinit prostřednictvím mentora nebo ji můžete učinit přímo u Profi mentora.

2.5 Vždy cca 48 hodin před každou plánovanou konzultací zapsanou do rezervačního systému Vám bude odeslána informativní SMS s připomenutím blížícího se termínu konzultace.

2.6 Pokud se nemůžete dostavit na naplánovanou konzultaci, omluvte se a zrušte ji nejpozději 24 hodin před začátkem rezervovaného termínu telefonicky na telefonní číslo uvedené na našich webových stránkách (www.inomentors.cz), případně prostřednictvím Mentora či přímo u Profi mentora. Řádně neomluvená konzultace nebo konzultace omluvená v období kratším než 24 hodin před začátkem objednaného termínu podléhá storno podmínkám dle čl. V. těchto Podmínek.

2.7 Termín další konzultace si můžete domluvit osobně u Profi mentora, telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím on-line rezervačního systému.

2.8 Na začátku každé konzultace jsou zhodnoceny předchozí kroky a dle Vámi poskytnutých informací bude v poskytování Služeb pokračováno či bude doporučeno rozsah Služeb upravit, případně poskytování Služeb ukončit, pokud se na tom Vy a Profi mentor společně dohodnete.

2.9 O každé konzultaci je zpracován záznam v našem interním programu, do kterého má přístup pouze Váš Profi mentor. Vedení záznamu je nezbytné pro řádné vyhodnocení poskytování Služeb a doporučení dalšího postupu. Záznam o schůzce Vám bude na Vaši žádost zaslán na Vámi uvedenou emailovou adresu.

III. Vzájemná práva a povinnosti

3.1 Zahájení čerpání Služeb je dobrovolné a její využití je na Vaší svobodné vůli.

3.2 Objednáním a zahájením čerpání poskytovaných Služeb prohlašujete a potvrzujete, že:

a) jste plně způsobilý/á k právním úkonům, nebo za Vás jedná Váš zákonný zástupce, který je plně způsobilý/á k právním úkonům,

b) veškeré údaje, které o sobě před zahájením Služeb i v průběhu jejich poskytování, před každou další konzultací, poskytnete, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

c) jste se před zahájením Služeb důkladně seznámil/a s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumíte a souhlasíte s nimi,

d) nám zaplatíte v požadovaném termínu odměnu za poskytování Služeb.

3.3 Máte právo:

a) být dostatečně a úplně informován/a o Službách, tj. jejich rozsahu, termínu, ceně a způsobu jejich úhrady,

b) na řádné poskytnutí Služeb.

3.4 My se zavazujeme, že:

a) Vám poskytneme veškeré potřebné informace o Službě a její ceně,

b) zabezpečíme poskytování Služby v tvrzeném rozsahu a kvalitě. Berete na vědomí, že efektivita poskytovaných Služeb závisí na Vašem osobnostním nastavení a motivaci. Mezi jednotlivými osobami mohou být z hlediska účinnosti v praxi značné rozdíly a nemůžeme proto garantovat výsledek poskytování Služeb, nicméně zavazujeme se Služby poskytovat vždy s maximálním úsilím s ohledem na Vaše požadavky a potřeby.

3.5 V případě jakéhokoliv Vašeho nevhodného chování, v důsledku jehož by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh poskytování Služeb nebo by byl ohrožen majetek, zdraví nebo důstojnost zúčastněných nebo třetích osob, máme právo Vás a jakoukoliv další osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat a ukončit poskytování Služeb. Povinnost uhradit sjednanou cenu Služeb tím zůstává nedotčena. Vy si však můžete podat písemnou stížnost s odůvodněním, proč považujete vykázání za neoprávněné. Stížnost do 30 dnů přezkoumáme a prověříme, zda je oprávněná a písemně Vám na ní odpovíme.

Odpovědnost za vady, za škodu

3.6 Neodpovídáme za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Vám vznikne v souvislosti s využíváním Služby při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů.

3.7 S ohledem na specifickou povahu poskytovaných Služeb neneseme jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, Vaše ani členů Vaší domácnosti, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek poskytovaných Služeb, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

3.8 S ohledem na specifickou povahu poskytovaných Služeb a plnění berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jediným Vaším nárokem v případě Vaší nespokojenosti s průběhem poskytování Služeb je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných Služeb, a to pouze za podmínky, že vady plnění byly přímo způsobeny porušením našich povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takových druhů plnění.

Spotřebitelské smlouvy

3.9 Jste-li spotřebitel, řídí se naše vzájemné vztahy těmito Podmínkami a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vč. ustanovení o ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jste-li podnikatel, řídí se naše vzájemné vztahy těmito Podmínkami a podpůrně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Vedení evidence a povinnost mlčenlivosti

3.10 Ve Vašem zájmu je o každé poskytnuté Službě veden záznam v evidenci (popis poskytované Služby, její stručný obsah, v případě regresní terapie i zvukový záznam, datum, čas a místo poskytování Služby). Jsme si vědomi toho, že se může jednat o citlivé informace, proto jsou záznamy zabezpečeny před jejich ztrátou nebo zneužitím. Evidence je přístupná pouze Vašemu Profi mentorovi. Na základě Vaší žádosti Vám záznamy z evidence poskytneme, nebo přeneseme k jinému Vámi zvolenému Profi mentorovi.

3.11 Na základě Vašeho souhlasu Vám Profi mentor zašle zvukový záznam z poskytované Služby. Zvukový záznam bude zabezpečen heslem, které Vám bude sděleno při první návštěvě. Uvedené heslo musíte chránit a nesmíte jej sdělovat třetí osobě.

3.12 Zavazujeme se zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje, které od Vás po dobu poskytování Služeb nebo v souvislosti s jejich poskytováním získáme. Tuto mlčenlivost se zavazujeme zachovávat i po skončení poskytování Služeb. Tím nejsou dotčeny naše povinnosti k případnému poskytnutí informací uložené právními předpisy nebo rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.

IV. Odměna (cena) za poskytování služeb

4.1 Odměna za poskytování Služeb je stanovena v Ceníku, se kterým budete seznámen na úvodní konzultaci dle čl. 2.2 Podmínek.

4.2 Cena za jednotlivou Službu je splatná v den čerpání Služby. Cena předplacených Služeb je splatná obvykle před zahájením jejich čerpání.

4.3 Zaplacením Služeb se rozumí předání hotovosti, použitím platební karty na terminálu v naší provozovně, nebo bezhotovostně připsáním platby na náš účet (platba na náš účet je možná v případě předplacených Služeb) na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Učiněním Objednávky souhlasíte se zasíláním faktur v elektronické podobě na Vámi uvedenou emailovou adresu.

4.4 Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, jste oprávněni nám ji vrátit ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.

4.5 Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a. s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a. s.

V. Storno podmínky

5.1 Zrušení objednávky je možné pouze telefonicky na telefonní číslo uvedené na webových stránkách (www.inomentors.cz) případně prostřednictvím Mentora či přímo u Profi mentora nejpozději 24 hodin předem.

5.2 V případě uskutečnění řádné omluvy rezervovaného termínu (storno) v době delší než 24 hodin před rezervovaným termínem neplatíte žádný poplatek.

5.3 V případě, že se opakovaně nedostavíte v dohodnutém termínu k poskytnutí plánované Služby, nebo tuto stornujete v době kratší než 24 hodin před započetím jejího plánovaného poskytování, máme právo na zaplacení storno poplatku ve výši 500,- Kč za každou zrušenou hodinu, u dvouhodinových konzultací tedy činí storno poplatek 1000,- Kč. V této souvislosti berete na vědomí, že tento storno poplatek je paušální náhradou za rezervovaný čas, a je tak naší kompenzací za to, že jsme v uvedeném čase nemohli poskytovat tutéž službu jiné osobě.

5.4 Úhrada storno poplatku probíhá při následující konzultaci. V případě předplacených služeb je zrušená konzultace brána jako absolvovaná a odečítá se tak od celkového počtu.

5.5 Zakládáme si na vzájemné důvěře a dodržování pravidel a toto předpokládáme i od Vás. Pokud se bez omluvy opakovaně nedostavíte k poskytnutí plánované Služby, můžeme Vám odmítnout jejich další poskytování. V případě předplacených Služeb tak můžeme učinit až po absolvování (faktickém či ve smyslu odstavce 5.4 těchto Podmínek) celkového počtu předplacených Služeb. Storno poplatek lze odpustit na základě písemné žádosti doručené vedení společnosti.

VI. Reklamace a řešení sporů

6.1 Služba Vám bude poskytována v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Služby a jejímu účelu.

6.2 V případě oprávněné reklamace máte právo na přiměřenou slevu z ceny Služby. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat.

6.3 Pokud jste spotřebitelem a dojde mezi námi ke sporu, včetně sporu ohledně řešení reklamace, máte možnost obrátit se na nás se žádostí o nápravu. Pokud na žádost o nápravu odpovíme zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dní ode dne jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6.4 V případě, že dojde mezi námi ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, email: adr@coi.cz, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

6.5 Dodržujeme Etický kodex (001/INO/01 verze 01.), který představuje souhrn etických principů, norem a pravidel kterými se řídíme my i naši externí spolupracovníci.

6.6 Jsme oprávněni k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

VII. Závěrečné ustanovení

7.1 Veškerá komunikace mezi námi a Vámi může být uskutečňována buď osobně, písemně, emailem nebo telefonicky. Komunikace z naší strany ve vztahu k Vám a všem našim klientům může být uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím našich webových stránek (www.inomentors.cz); tato oznámení mohou být pouze obecné povahy (provozní, organizační záležitosti). Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.

7.2 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

7.3 Účinnost změn Podmínek: Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem námi určeným, avšak ve vztahu k Vám pouze v případě, že s takovou změnou projevíte souhlas. Za projevení souhlasu se považuje buď podpis papírového formuláře v naší provozovně, kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek, nebo pokračování v používání Služeb i po datu určeném jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud se změnami nesouhlasíte, jste povinni zdržet se užívání Služby po datu určeném jako datum účinnosti změny Podmínek.

7.4 Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi námi a Vámi v souvislosti s poskytováním Služby se řídí právním řádem České republiky.

7.5 Veškeré právní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a souvisejícími předpisy.

7.6 Účinnost: Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dnem 1.7.2023.V Jičíně dne 1.7.2023

Fakturační údaje

INOMENTORS s.r.o.
Valdštejnovo náměstí 114
506 01 Jičín
IČ: 9830286
DIČ: CZ9830286
BÚ: 2801923672/2010

Copyright by Kotyskova.com. All rights reserved © 2021.

INOMENTORS